Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 De volgende algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de zakelijke relatie tussen wederverkoper MagX Pets (hierna MP), fabrikant Pet Interiors (hierna Pi) en de besteller.

2. Aanbod en totstandkoming van een contract

2.1 Uw bestelling en de verzending daarvan vormen een aanbod aan MP tot het sluiten van een koopovereenkomst.
2.2 Na ontvangst van uw bestelling zal MP u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bestelling bezorgen. Deze orderbevestiging houdt geen aanvaarding door MP in van uw aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Het bevestigt uitsluitend de ontvangst van uw bestelling.
2.3 De koopovereenkomst tussen u en MP komt pas tot stand wanneer de bestelde goederen door MP verzendklaar ter beschikking zijn gesteld en u een tweede bericht per e-mail heeft ontvangen (verzendbevestiging).

3. Levering

3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering door Pi op het door u opgegeven afleveradres.
3.2 Leveringen vinden zo snel mogelijk plaats op het door u opgegeven afleveradres. Details met betrekking tot een leveringstermijn zijn steeds vrijblijvend, voor zover geen leveringstermijn afzonderlijk en schriftelijk is overeengekomen.
3.3 Bij niet-beschikbaarheid is Pi gerechtigd de bestelling binnen een redelijke termijn in deelleveringen uit te voeren. In dat geval wordt slechts eenmaal een forfaitair bedrag voor porto en verpakking in rekening gebracht.
3.4 De koopovereenkomst komt tot stand onder voorbehoud van het recht om zelf correct en op tijd te leveren. Indien de leverancier van Pi ons de bestelde goederen niet levert in strijd met een contractuele verplichting, heeft MP het recht om de overeenkomst te ontbinden. In dit geval wordt u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht van de niet-beschikbaarheid van de goederen en zal de eventueel reeds betaalde aankoopprijs onmiddellijk worden terugbetaald.
3.5 Indien de bestelling in deelleveringen wordt uitgevoerd, is het recht van ontbinding op grond van artikel 3.4 beperkt tot de nog niet geleverde artikelen, voor zover deze daarna niet binnen een redelijke termijn kunnen worden geleverd.
Ook in dit geval wordt u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht van de niet-beschikbaarheid van de goederen en wordt de eventueel reeds betaalde gedeeltelijke aankoopprijs onmiddellijk terugbetaald.

4. Instructies voor herroeping

4.1 Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Magx Pets informeren:

MagX Pets I Zaanweg 19 Wormerveer 1521DJ I Nederland I Tel.: 0031 642566733, e-mail: info@magxpets.com op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.


4.2 Gevolgen van herroeping
Als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat wordt aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in ieder geval betaalt u geen kosten als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. Wij halen de goederen op. Wij dragen de kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Einde van de herroepingsinstructies.

5. prijzen

5.1 De vermelde prijzen zijn in EUR valuta en inclusief de in Nederland geldende wettelijke BTW. Dit geldt ook voor bestellingen uit andere EU-landen.
5.2 Bij buitenlandse leveringen naar niet-EU-landen zullen wij de voor Nederland inbegrepen BTW apart op de factuur vermelden.

6. Verzend- en verpakkingskosten

6.1 Verzending en verpakking zijn gratis voor bestellingen voor levering in de EU

6.2 We brengen een vast tarief in rekening voor verzending en verpakking plus eventuele douanekosten voor bestellingen voor levering aan niet-EU-landen. 
Forfaitaire porto- en verpakkingskosten en douanekosten worden apart vermeld bij de bestelling in het winkelmandje. Speciale levering is vereist voor expres-, koeriersdiensten en zal aan de koper worden gecommuniceerd zodra de aankoop is gedaan.

7. Betaling en verzending vanuit Duitsland.

7.1 Bestelde goederen worden verzonden tegen vooruitbetaling.
7.2 U ontvangt een factuur voor bestelde goederen samen met een verzendbevestiging zodra deze goederen voor verzending beschikbaar zijn gesteld.
7.3 Bestelde goederen worden onmiddellijk verzonden vanuit Duitsland, uiterlijk vijf (5) werkdagen na volledige ontvangst bij MP van het factuurbedrag.
7.4 Bij niet-betaling van het factuurbedrag is MP gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verdere rechtsvorderingen blijven onaangetast.


8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Pi totdat volledige betaling door MP is ontvangen.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Elke beschrijving van onze producten is louter een prestatiebeschrijving en bevat geen enkele garantie voor de samenstelling van het voorwerp van de overeenkomst, de geschiktheid voor een bepaald doel of de duurzaamheid ervan. Overeenkomstige garantieverbintenissen moeten telkens afzonderlijk en schriftelijk worden overeengekomen.
9.2 In geval van een gebrek kunt u nalevering vragen (opheffing van gebreken of vervangende levering).
Als de nakoming achteraf niet lukt, kunt u bij een aanzienlijk gebrek de overeenkomst ontbinden of de koopprijs verlagen. Schadeclaims kunnen alleen worden ingediend in het kader van de paragrafen 9.3 tot 9.6 van deze Algemene Voorwaarden hieronder.
9.3 In geval van opzet, claims in overeenstemming met de Duitse productaansprakelijkheidswet of letsel aan leven, lichaam of gezondheid, is Pi aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
9.4 In het geval dat een dier wordt gedood of gewond, is Pi in afwijking van 9.3 uitsluitend aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld en in overeenstemming met de voorschriften van de Duitse productaansprakelijkheidswet.
9.5 In geval van grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Pi beperkt tot herstel van de typisch voorzienbare schade; deze beperking geldt niet indien de schade is veroorzaakt door leidinggevend personeel van Pi.
9.6 Pi is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eenvoudige nalatigheid.
9.7 Bij nalevering door middel van vervangende levering kan Pi de vervangende levering afhankelijk maken van voorafgaande terugzending van de gebrekkige goederen.

10. Verrekening en retentierecht

10.1 Verrekening met betrekking tot pi is alleen toegestaan ​​bij vorderingen die juridisch bindend zijn vastgelegd of door pi niet worden betwist.
10.2 De uitoefening van een retentierecht is jegens pi slechts toegestaan ​​voor zover de gestelde tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

11. Gegevensbescherming

Het doorgeven van persoonlijke informatie aan derden: MP gebruikt uw persoonlijke informatie voor het verwerken van productbestellingen en alleen binnen de online-shop. MP geeft uw gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Mochten wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als gevolg van een uitspraak van een rechtbank, dan geven wij uw gegevens door aan instellingen die gerechtigd zijn deze informatie te ontvangen.

Houd er rekening mee dat:

Verklaringen over restitutie, privacy en servicevoorwaarden verschijnen in de voettekst van de afrekenpagina. Ons privacybeleid is bijgewerkt onder voorbehoud van de nieuwe EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van kracht is op 25 mei 2018.